Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Το γεμίζω και αδειάζει

Σχεδιάστε τη μεταβολή με το χρόνο της στάθμης νερού στο ανοικτό δοχείο, εάν η παροχή του νερού που ρέει από το σωλήνα τροφοδοσίας από τον σωλήνα Α είναι μικρότερη από την παροχή εκροής του νερού  από το σωλήνα σιφόνι Β.


Στην αρχή ,το επίπεδο του νερού αυξάνεται σταδιακά μέχρι το ύψος h.
Αφού φθάσει στο ύψος Η, μέρος του νερού  αποστραγγίζεται μέσα από το σιφόνι.
Μόλις γεμίσει η διατομή της κορυφής του σωλήνα σιφονιού, η στάθμη του νερού θα αρχίσει να πέφτει καθώς, η παροχή του νερού που ρέει από το σωλήνα σιφόνι Β είναι μεγαλύτερη από την παροχή τροφοδοσίας του σωλήνα Α
Το επίπεδο της στάθμης του νερού θα συνεχίσει να ελαττώνεται  έως ότου φθάσει στο ύψος  h που συμπίπτει με την άκρη του σωλήνα Β

Μετά η διαδικασία επαναλαμβάνεται περιοδικά.


(221 Zubov – Shalnov) Plot the variation with time of the water level in the open vessel if the velocity of the water flowing from the in feed pipe A is less than the velocity of the water flowing from the siphon pipe A.

At first the level of water will gradually rise to the height h.
After reaching the height H some of the water will be drained through the siphon.
As soon as the entire cross section of the top of the siphon pipe is filled with water, the water level will begin to drop since from the given conditions the velocity of the water flowing from the pipe B is higher than from pipe A.

The level will continue to sink until it reaches the height H coinciding with the edge of the pipe B. After this the process will be repeated.  

ΣΧΕΤΙΚΑ: Le vase de Tantale στη Wikipedia (Γαλλικά)




Δεν υπάρχουν σχόλια: